Zorgen over huuraanpassing

Van:
Verzonden: zaterdag 7 mei 2022 14:12
Aan:
CC:
Onderwerp: Actie wij weigeren de huurverhoging
Beste leden van het SHP,
Wij hebben vernomen dat in het maartnummer van het blad Woonwijzer van de Woonbond een oproep aan huurders staat om de
huurverhoging voor 2022 niet te betalen. Zie bijlage en de website www.wijweigerendehuurverhoging.nl. Op vrijdag 6 mei zijn er in de wijk de Kruiskamp ook flyers verspreid. Zijn jullie hier ook van op de hoogte? En hebben jullie wellicht al signalen ontvangen dat huurders hier aan mee willen doen? Wat is jullie standpunt hierin?
Wij willen graag benadrukken dat huurders die door een huurverhoging mogelijk in financiële problemen komen, daarover altijd een gesprek met ons aan kunnen gaan. Dan kijken we graag samen naar een passende oplossing.
Door de huurverhoging niet te betalen maakt een huurder bezwaar tegen de huurverhoging. Om bezwaar te maken moet er echter wel een gegronde reden zijn. Deze oproep heeft voor individuele huurders daarom weinig kans van slagen en zal de huurder de niet betaalde huurverhoging (met terugwerkende kracht) alsnog moeten betalen. We willen voorkomen dat huurders hierdoor alsnog in betalingsproblemen terecht komen.
De huurcommissie heeft voor huurders op een rij gezet wanneer het wel zin kan hebben om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse
huurverhoging.
Met hartelijke groet,
De Bossche corporatie bestuurders
Harrie Windmüller (BrabantWonen)
Mohamed Acharki (Zayaz)
Rob Dekker (JOOST)
Carly Jansen (Mooiland)
Aan de Bossche corporatiebestuurders,
Geachte bestuurders, beste Mohamed, Harrie, Rob en Carli,


Naar aanleiding van jullie email van 7 mei en jullie brief van 14 april willen wij met jullie het volgende delen.
Het Stedelijk Huurders Platform heeft jullie brief van 14 april besproken tijdens de platformvergadering van 25 april. Hoewel tijdens de bespreking bleek dat er verschillend aangekeken wordt tegen een aantal van de argumenten die in de brief staan om
niet tot huurbevriezing over te gaan lijkt het ons in deze fase niet zinvol om de discussie daarover te voeren. We gaan graag in op jullie uitnodiging om de in gesprek te blijven om de ontwikkelingen en effecten van de dynamiek op de energiemarkt en stijgende inflatie gezamenlijk te volgen en gezamenlijk te bekijken welke maatregelen corporaties kunnen
treffen om de woonlasten positief te beïnvloeden.
Na deze vergadering hebben wij kennis genomen van de oproep van de Woonbond en hebben we via de krant vernomen dat er in de wijk de Kruiskamp flyers zijn verspreid waarin opgeroepen wordt om de huurverhoging niet te betalen. Hoewel we begrip hebben voor de zorgen van veel huurders, ondersteunen we de oproep niet, juist omdat we het risico zien dat huurders hierdoor extra in de problemen komen. Wel willen we graag samen met jullie kijken op welke manier huurders die door de hoge inflatie,
de verhoging van de energieprijzen en de huurverhoging in financiële problemen komen individueel geholpen kunnen worden en hoe we die mogelijkheid breder onder de aandacht van de huurders kunnen brengen.
Met hartelijke groet,
Namens het Stedelijk Huurders Platform,
Diny Peters-van Gorp