Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch heeft de volgende uitgangspunten van beleid vastgesteld:

  • Het SHP neemt als primair uitgangspunt het streven naar een ongedeelde stad waarin ieder deel van de stad op gelijke welvarende wijze de maatschappelijke samenhang tussen de bevolkingsgroepen weerspiegelt.
  • Het SHP behartigt de belangen van mensen die een bewuste huurkeuze maken.

Het platform concentreert de aandacht ook op huidige en toekomstige huurders;

  • waarvan de belangen onvoldoende doorklinken in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
  • die vanwege beperkte financiële middelen aangewezen zijn op de huurmarkt.

Concrete uitwerkingen van het beleid.
’s-Hertogenbosch bouwt aan de toekomst.
Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze stad prettig kan blijven wonen, worden sommige wijken flink opgeknapt. Tijdens deze herstructurering zullen hier en daar woningen gesloopt worden om straks ruimte in de wijk te maken of om er goede woningen terug te bouwen. Daarom hebben gemeente, woningbouwcorporaties en het SHP afspraken gemaakt en vastgelegd in het Stedelijk Begeleidingsplan Herstructurering.

De afspraken gelden voor huurders die door herstructurering van hun wijk geconfronteerd worden met sloop van hun woning en daardoor voor onvoorziene problemen geplaatst worden. Sloop en vervangende nieuwbouw zijn voor de meeste mensen traumatische gebeurtenissen

Wij hebben onder andere gepleit voor de volgende maatregelen:

  • geen sloop en vervangende nieuwbouw zonder gedegen samenwerking met en goede voorlichting aan de zittende huurders
  • geen sloop en vervangende nieuwbouw zonder een terugkeerrecht in de wijk voor de zittende huurders
  • geen sloop en vervangende nieuwbouw zonder een voor alle huurders gelijke en gunstige financiële regeling die gelijk is voor heel ‘s-Hertogenbosch en die vooraf door de bewoners gekend wordt.

De drie partijen hebben op 5 oktober 2001 het eerste Stedelijk Begeleidingsplan ondertekend. Dit plan is op 18 mei 2004 herzien en een aantal verbeteringen is aangebracht. De gemeenteraad is op 21 sept. 2004 met dit nieuwe plan akkoord gegaan.

Bij groot onderhoud / renovatie ondervinden huurders, vanwege de woningaanpassingen tijdens de bouwfase, veel hinder in materiele en immateriële zin. Hiervoor is een overeenkomst getekend tussen het SHP de Verhuurders en de Gemeente. In deze overeenkomst zijn de vergoedingen voor ongemakken vastgelegd. Bovendien is in de overeenkomst voorzien in een tegemoetkoming bij eventuele tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie/groot onderhoud.

Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch wordt gevormd door huurders van binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch werkzame woningverhuurders.

Het SHP bestaat uit een platform en een bestuur.