Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch, verder te noemen SHP, heeft als doelstelling:

Het in de gemeente ’s-Hertogenbosch behartigen en vertegenwoordigen van de belangen van huurders en hun organisaties.

Het SHP tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • het voeren van overleg met en het adviseren van de gemeente ’s Hertogenbosch en de in de gemeente werkzame verhuurders en andere instellingen met betrekking tot onderwerpen die op gemeentelijk niveau aan de orde zijn en die voor huurders en hun organisaties van belang kunnen zijn
  • deelname aan een driepartijen-overleg waarin, naast het SHP, de gemeente en de in de gemeente toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) zitting hebben
  • het nastreven van optimale inspraak van huurders via het SHP op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
  • het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met actieve huurdersorganisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch