STEDELIJK HUURDERSPLATFORM GEMEENTE ’SHERTOGENBOSCH, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Pieter Breughelstraat 20 (postcode 5213 BN), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17196209, hierna te noemen: “de vereniging” dan wel het platform“. 

INLEIDING 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 

a. De vereniging is opgericht bij akte op achttien september tweeduizend zes. 

b. De statuten van de vereniging luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw vastgesteld bij akte op negenentwintig september tweeduizendzestien verleden voor mr. R.H.M. Vlemmix, destijds notaris te Heusden. 

c. De leden van de vereniging hebben bij besluit buiten vergadering op dertig juli tweeduizendéénentwintig besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, waarvan blijkt uit aan deze akte te hechten vastlegging van besluit buiten vergadering. 

d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de vereniging voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten. 

e. De statuten van de vereniging schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze uitvoering van gemeld besluit voor de vereniging vast te stellen de volgende gewijzigde 

STATUTEN 

Artikel 1 Definities 

ln deze statuten en in het reglement wordt verstaan onder: 

1. platform: de vereniging “Stedelijk Huurdersplatform Gemeente ‘s-Hertogenbosch” met als werkgebied de gehele gemeente ‘s-Hertogenbosch en met als verkorte naam “Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch”; 

2. lid: ieder die in een rechtsverhouding van lidmaatschap tot het platform staat; 

3. lidmaatschap: de rechtsverhouding tussen een lid als zodanig en het platform; 

4. algemene vergadering: de algemene vergadering van de leden van het platform; 

5. onafhankelijk voorzitter: de voorzitter van het platform, die niet gelieerd is aan een huurders- danwel verhuurdersorganisatie en wordt benoemd door het platform; 

6. bestuur: het bestuur van het platform; 

7. (huishoudelijk) reglement: het op grond van het bepaalde in artikel 17 of 19 van deze statuten vastgestelde reglement, waarin de verhoudingen tussen de leden onderling en tussen de leden en het platform onderling nader worden uitgewerkt; 

8. huurdersorganisatie: een vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van (individuele) huurders van één bepaalde verhuurder (zijnde een particuliere verhuurder of woningcorporatie) als bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder; 

9. verhuurder: de particuliere verhuurder of woningcorporatie die tenminste eenhonderd (100) voor verhuur bestemde woongelegenheden in de gemeente ‘s-Hertogenbosch in eigendom heeft en verhuurt; 

10. huurder: de huurder van een woongelegenheid van een verhuurder als onder punt 9 bedoeld, die in deze woongelegenheid zijn hoofdverblijf heeft en die lid is van de met deze verhuurder gelieerde huurdersorganisatie; 

11.  geschillencommissie: een ad hoc te benoemen commissie, bestaande uit drie (onafhankelijke) scheidslieden aan wie geschillen over de onderhavige statuten, het op grond van deze statuten vastgestelde (huishoudelijke) regelement en de op grond van deze statuten genomen besluiten ter beslechting worden voorgelegd en waarover de commissie bindend uitspraak doet. 

Artikel 2 Naam en zetel 

Het platform draagt de naam: 

STEDELIJK HUURDERSPLATFORM GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH en is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, met als verkorte naam: Stedelijk Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch. 

Artikel 3 Duur 

Het platform is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 4 Doel 

1. Het platform heeft ten doel als overkoepelende instelling de belangen van huurdersorganisaties op stedelijk niveau te behartigen. Uiteindelijk heeft het daarmee tot doel de belangen van individuele huurders (aangesloten bij of vertegenwoordigd door bedoelde huurdersorganisaties) te behartigen. 

2. Het platform tracht dit doel (onder meer) te bereiken door het: 

– bevorderen van de deskundigheid van de leden; 

­ functioneren als gesprekspartner van de gemeente en woningcorporaties voor stedelijke onderwerpen in en buiten het Driepartijenoverleg; 

­ gesprekspartner zijn in de breedste zin over onderwerpen die vallen binnen de prestatievelden van de corporaties; 

– actief onderhouden van contacten met andere huurdersorganisaties op stedelijk en landelijke niveau; 

– verstrekken van informatie aan (individuele) huurders; 

– signaleren en registreren van structurele problemen van huurders en daarop desgewenst initiatief nemen tot het bewerkstelligen van oplossingen; 

– verrichten en bevorderen, in de meest uitgebreide zin, van al hetgeen direct of indirect in het belang van zijn leden en de huurders in de gemeente ‘s­ Hertogenbosch nodig, nuttig of gewenst is. 

3. Daartoe kan het platform onder meer: 

– roerende zaken in eigendom verwerven; 

­  personeel in dienst nemen; 

– samenwerkingsverbanden, al dan niet vennootschappelijk, met andere (rechts)personen aangaan. 

Artikel 5 Interne structuur/lidmaatschap 

1. Het platform bestaat uit de algemene vergadering en het daaruit te benoemen bestuur. 

2. Het platform heeft eenentwintig (21) lidmaatschappen, welk aantal door de algemene vergadering van het platform kan worden uitgebreid op voorstel van het bestuur met inachtneming van de in lid 4 neergelegde verhouding van de bestaande lidmaatschappen. Bij het vaststellen van het aantal nieuwe lidmaatschappen van één van de huurdersorganisaties vermeld in lid 4 wordt het aantal afgerond naar boven. 

3. Als lid van het platform kunnen toegelaten worden natuurlijke personen, die de hoedanigheid van huurder hebben en die rechtens bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten, en het doel van het platform onderschrijven. Voorwaarden voor toelating van leden zijn voorts: 

– het hebben van een schriftelijke en bindende voordracht van de huurdersorganisatie van waaruit hij/zij wordt afgevaardigd als lid van het platform en van welke huurdersorganisatie hij/zij eveneens lid is; 

– het niet vervullen van een functie bij de gemeente of bij een van de betreffende verhuurders. 

4. De verdeling van het aantal leden dat de huurdersorganisaties kunnen voordragen voor lidmaatschap van het platform is gerelateerd aan het aantal woongelegenheden/huurders, waarvoor de betreffende huurdersorganisatie opkomt en waarvan het bestuur het aantal wooneenheden bijhoudt die door de betreffende verhuurder in het werkgebied van de vereniging worden beheerd na opgave door de betreffende verhuurder, en de mate van georganiseerdheid van de huurdersorganisatie en is als volgt: 

– huurdersorganisatie verbonden aan de stichting: STICHTING BRABANTWONEN, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16024144, hierna te noemen: “Stichting BrabantWonen”; 

aantal afgevaardigden: zes; 

– huurdersorganisatie verbonden aan de stichting: WOONSTICHTING JOOST, gevestigd te gemeente Boxtel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16024825, hierna te noemen: “Woonstichting Joost”

aantal afgevaardigden: twee; 

– huurdersorganisatie verbonden aan: de stichting: STICHTING ZAYAZ, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16024737, hierna te noemen: “Stichting Zayaz”

aantal afgevaardigden: tien; 

– huurdersorganisaties verbonden aan: overige corporaties; 

aantal afgevaardigden: een; 

– huurdersorganisaties verbonden aan: particuliere verhuurders; 

aantal afgevaardigden: twee. 

Deze verdeling geldt als een representatieve afspiegeling van het aantal leden van het platform per huurdersorganisatie gelieerd aan een bepaalde verhuurder. Deze verdeling wordt om de vijf (5) jaar opnieuw voorgelegd aan de algemene vergadering, die de verdeling opnieuw vaststelt op basis van de dan geldende afspiegeling van het aantal leden binnen het platform. 

5. De algemene vergadering beslist binnen twee (2) maanden, nadat zij een verzoek daartoe heeft ontvangen, over de toelating als lid. Het bestuur belegt hiertoe zonodig een extra algemene vergadering. Aan de in lid 3 genoemde voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen indien in de algemene vergadering tenminste vijftien/éénentwintigste (15/21) deel van de leden tegen de toelating van de betreffende persoon als lid van het platform stemt. 

6. De voordracht van leden voor het platform door de huurdersorganisatie en de toelating door de algemene vergadering geldt voor de periode van vier (4) jaar. Leden treden na vier (4) jaar lid van het platform te zijn geweest af. Leden kunnen tweemalig voor de duur van nog eens vier (4) jaar als lid tot het platform worden toegelaten, indien de betreffende persoon wederom aan de in lid 3 voornoemd gestelde voorwaarden voldoet. 

7. leder jaar treedt ongeveer een/vierde van het aantal leden af volgens een door de algemene vergadering, zonodig door loting, opgesteld rooster. Het rooster wordt vastgelegd in het reglement. 

8. Op het in het vorige lid bedoelde rooster neemt een tussentijds toegelaten lid de plaats in van zijn voorganger. Een nadere uitwerking van de tussentijdse toelating van leden wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 

9. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

10. Een lidmaatschap met de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is ondeelbaar. 

11. Het lidmaatschap eindigt: 

– na afloop van de lidmaatschapstermijn, zonder dat herbenoeming plaatsvindt; 

– door verhuizing danwel in geval van opheffing of fusie van de huurdersorganisatie van waaruit men afgevaardigd is, tenzij het lid door het bestuur is herbenoemd en de betreffende persoon wederom aan de in lid 3 voornoemd gestelde voorwaarden voldoet; 

– door het overlijden van het lid; 

– door opzegging door het lid; 

– door opzegging door het platform, onder meer indien het lid niet meer voldoet aan de in lid 3 gestelde voorwaarden; 

– door ontzetting als bedoeld in artikel 6 van deze statuten. 

12. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, mits met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. Onmiddellijke opzegging is mogelijk indien van het lid of van het platform in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

Opzegging door het platform is eveneens mogelijk indien het betrokken lid niet meer aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde voorwaarden voldoet. 

Opzegging door het platform geschiedt door de algemene vergadering van het platform en wordt ten spoedigste schriftelijk aan het betrokken lid medegedeeld en aan de huurdersorganisatie van waaruit de persoon als platformlid is voorgedragen. Voordat een besluit tot opzegging kan worden genomen, moet het lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt genomen, in de gelegenheid worden gesteld zich in een vergadering van de algemene vergadering te verdedigen. 

Op een na opzegging van een lidmaatschap ontstane vacature is het bepaalde in lid 8 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

13. Tegen een besluit tot opzegging door het platform kan het betrokken lid beroep instellen bij de hierna onder artikel 13 bedoelde geschillencommissie. Gedurende de behandeling van het beroep is het lid geschorst. 

Artikel 6 Schorsing en ontzetting (royement) 

1. Elk lid is verplicht tot de naleving van deze statuten en het reglement en moet voorts alle medewerking verlenen aan de uitvoering van besluiten van het platform, voorzover dit laatste redelijkerwijs van hem/haar verlangd kan worden. 

2. Aan een lid, dat de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten uitoefent en 

– de bepalingen van de wet, van deze statuten, het reglement of besluiten van het platform niet nakomt of overtreedt; 

­ het platform op onredelijke wijze benadeelt, 

kan door de algemene vergadering een waarschuwing worden gegeven, dat de algemene vergadering overgaat tot de in het volgende lid bedoelde maatregel, indien hij ondanks deze waarschuwing binnen één (1) jaar nadat hij deze heeft ontvangen andermaal één of meer van de voormelde gedragingen verricht, voortzet of nalaat. 

3. De algemene vergadering kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, het reglement of besluiten van het platform of dat het platform op onredelijke wijze benadeelt, schorsen. De schorsing kan plaatsvinden tot dat door het betrokken lid aan de in het schorsingsbesluit gestelde voorwaarde(n) is voldaan, dan wel voor een door de algemene vergadering te bepalen periode van maximaal drie (3) maanden. 

Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing de uit zijn lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen. 

4. Worden één of meer van de in het vorige lid vermelde gedragingen binnen de aldaar gestelde termijn andermaal verricht, voortgezet of nagelaten, dan kan de algemene vergadering besluiten tot ontzetting van het lid. 

5. De algemene vergadering besluit niet tot schorsing of tot ontzetting als bedoeld in dit artikel, dan na verhoor of behoorlijke oproeping van het betrokken lid. De oproeping geschiedt op de wijze als bepaald in artikel 10 en wel bij aangetekende brief met vermelding van de gerezen bezwaren. Het betrokken lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman. 

6. De in dit artikel bedoelde besluiten worden per aangetekende brief ter kennis van het betrokken lid gebracht. De besluiten zullen de gronden vermelden die tot de maatregel hebben geleid. 

7. Een besluit tot schorsing of tot ontzetting gaat onmiddellijk in. Tegen een besluit tot schorsing of ontzetting van een lid, kan het betrokken lid beroep instellen bij de onder artikel 13 hierna bedoelde geschillencommissie. Gedurende de behandeling van het beroep is het betrokken lid geschorst. 

Artikel 7 Het bestuur 

1. Het platform wordt bestuurd door een bestuur, dat behalve de voorzitter bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen oneven aantal van minimaal zeven (7) en maximaal (9) personen. 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter. 

3. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. 

4. Met uitzondering van de voorzitter van het bestuur worden de leden van het bestuur door de algemene vergadering gekozen uit de leden van het platform, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 

5. De bestuurslidmaatschappen zijn als volgt over de aan de verhuurders gelieerde huurdersorganisaties verdeeld: 

Indien het bestuur bestaat uit zeven (7) personen (naast de onafhankelijke voorzitter): 

­  leden verbonden aan de huurdersorganisatie : Stichting Zayaz; 

Aantal bestuursleden drie; 

– leden verbonden aan de huurdersorganisatie: Stichting BrabantWonen; 

Aantal bestuursleden: twee; 

– leden verbonden aan de huurdersorganisatie: Woonstichting Joost; 

Aantal bestuursleden: een; en 

– leden verbonden aan de huurdersorganisatie: overige verhuurders; 

Aantal bestuursleden: een. 

lndien het bestuur bestaat uit negen (9) personen (naast de onafhankelijke voorzitter): 

–  leden verbonden aan de huurdersorganisatie: Stichting Zayaz; 

Aantal bestuursleden vier; 

– leden verbonden aan de huurdersorganisatie: Stichting BrabantWonen; 

Aantal bestuursleden: twee; 

– leden verbonden aan de huurdersorganisatie: Woonstichting Joost; 

Aantal bestuursleden: een; en 

– leden verbonden aan de huurdersorganisatie: overige verhuurders; 

Aantal bestuursleden: twee. 

6. Indien zijn/haar lidmaatschap van het platform eindigt, eindigt daarmee ook het lidmaatschap van het bestuur. 

7. De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een periode van vier (4) jaren. Tweemaal is een herbenoeming voor een periode van vier (4) jaren mogelijk. leder jaar treedt ongeveer een/vierde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur, zonodig door loting, opgesteld rooster. Een bestuurder kan opnieuw worden benoemd, indien hij gedurende minimaal een jaar niet de functie van bestuurder bij het platform heeft vervuld, dan wel wanneer een vacature niet kan worden ingevuld. Op dit rooster neemt een tussentijds gekozen lid de plaats in van zijn voorganger. Een nadere uitwerking van de tussentijdse benoeming van bestuurders wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe voor dit doel aangewezen personen. De algemene vergadering is verplicht voor deze aanwijzing zorg te dragen. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, één of meer personen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur van de vereniging zijn belast. 

9. De algemene vergadering besluit over eventuele vergoedingen van de bestuursleden, voor zover passend binnen de begroting. 

10. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing van een bestuurder vervalt, indien de algemene vergadering de schorsing intrekt of niet binnen drie (3) maanden na dat besluit tot schorsing heeft besloten tot eenmalige verlenging van de schorsing voor een in het verlengingsbesluit te bepalen termijn van ten hoogste drie (3) maanden of tot ontslag. 

11. Behalve door een aan hem/haar verleend ontslag houdt een persoon op bestuurder te zijn door: 

– afloop van de benoemingstermijn, zonder dat herbenoeming plaats heeft gevonden; 

­ zijn/haar overlijden; 

­ zijn/haar faillissement, ondercuratelestelling of indien hij/zij anderszins het vrije beheer over zijn/haar goederen verliest; 

­ zijn/haar bedanken; 

­ het aftreden conform het rooster; 

­ verlies van het lidmaatschap van het platform. 

Door verhuizing danwel in geval van opheffing of fusie van de huurdersorganisatie van waaruit men afgevaardigd is, blijft een persoon bestuurder tenzij de betreffende persoon niet meer aan de in lid 3 voornoemd gestelde voorwaarden voldoet. Deze bestuurder behoudt zijn plaats in het rooster van aftreden. 

12. In de vacature(s) voor het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Daalt het aantal bestuursleden onder de zeven (7), dan blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd. 

Artikel 8 Onafhankelijk voorzitter 

1. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. 

2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering benoemd met instemming van negentig procent (90%) van de stemmen van de leden van het platform. 

3. Aangezien de voorzitter een onafhankelijk persoon is en derhalve geen lid is van de vereniging heeft deze stemrecht in de bestuursvergaderingen doch niet in de (algemene) vergaderingen van het platform. 

Artikel 9 Bestuurstaak, vertegenwoordiging 

1. Het bestuur is belast met het besturen van het platform. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van het platform en de met haar verbonden organisatie. 

2. Het bestuur is gehouden de door de algemene vergadering van het platform te geven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren (financiële) beleid op te volgen. 

3. Het bestuur vertegenwoordigt het platform. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, tezamen handelend met een ander bestuurslid en bij belet of ontstentenis van de voorzitter aan twee (2) andere bestuursleden. 

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is eveneens niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechts- en andere handelingen binnen het doel en passende binnen de begroting van het platform. 

Artikel 10 Bestuursfuncties en werkwijze van het bestuur 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuurders dat nodig acht of achten. De vergaderingen van het bestuur vinden plaats op een door het bestuur aan te wijzen locatie als in de oproep vermeld. 

2. De oproep tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter of door twee (2) andere bestuurders en met inachtneming van een termijn van tenminste zes (6) dagen, de dag van oproep en die van vergadering zelf niet meegerekend. 

3. De oproep vermeldt de te behandelen onderwerpen. 

4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid van het bestuur bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid van het bestuur via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het stemrecht kan uitoefenen en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt 

5. Indien de oproep niet schriftelijk en/of niet met inachtneming van de in lid 2 bedoelde termijn is geschied en/of ter vergadering onderwerpen aan de orde komen, die niet in de oproep zijn aangekondigd, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. 

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze statuten. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. Onder strijdig belang wordt niet verstaan, het belang dat een bestuurder heeft in zijn hoedanigheid van “huurder”, zoals bedoeld in artikel 1 punt 10 van deze statuten, zolang daarbij de belangen van alle huurders van de betreffende woongelegenheid zoveel mogelijk gelijkelijk behartigd worden. 

7. leder lid van het bestuur heeft één (1) stem. 

8. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden voor niet uitgebracht gehouden. Staken de stemmen over een bepaald voorstel, dan wordt dat voorstel geacht te zijn verworpen. 

9. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid kunnen besluiten van het bestuur slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is en er bestuursleden aanwezig zijn die als lid van het platform zijn afgevaardigd door tenminste drie (3) verschillende huurdersorganisaties. Is in een vergadering als in de vorige zin bedoeld niet het vereiste aantal bestuurders aanwezig, dan kan een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan acht (8) dagen en niet later dan zestien (16) dagen na de eerste, in welke tweede vergadering, ongeachte het aantal daarin aanwezige bestuurders, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle in die eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerpen waarover geen besluit is genomen in de eerdere vergadering, mits daarvan in de oproep tot die tweede vergadering melding wordt gemaakt. 

10. Geldige besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits in dat geval alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd (mag op elektronische wijze), mits daarvan uit geschrift zal blijken en dat zij zich voor aanneming van dat voorstel hebben uitgesproken. 

Besluiten van het bestuur met betrekking tot stedelijke afspraken over woonruimteverdeling, het stedelijk begeleidingsplan herstructurering of het stedelijk begeleidingsplan renovatie worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden voor niet uitgebracht gehouden. 

11. Het bestuur kan zich op kosten van het platform doen bijstaan door een door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en)/adviseur(s), die onder verantwoordelijkheid van het bestuur zal zijn belast met het financieel en/of administratief beheer van het platform. 

12. Bij reglement kunnen nadere regels aangaande de werkwijze van het bestuur worden gegeven. 

Artikel 11 Platform, bevoegdheden en vergaderingen 

1. Aan de algemene vergadering komen in het platform alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Uitsluitend de leden zijn stemgerechtigd in de vergadering van de algemene vergadering. Elk lid heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. leder lid is bevoegd in persoon de vergaderingen van de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

3. Jaarlijks, uiterlijk in de zesde maand na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering van het platform gehouden waarin: 

–  door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de activiteiten van het platform en het gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar; 

­ de jaarstukken ter beoordeling en vaststelling worden aangeboden; 

­ de begroting en het activiteitenplan over het lopende boekjaar worden vastgesteld, tenzij deze reeds in een eerdere vergadering zijn vastgesteld; 

­ wordt voorzien in bestaande vacatures binnen het bestuur; 

­ de benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 14 lid 4 plaatsvindt; 

­ de toelating van (nieuwe) leden en bestuursleden als bedoeld in de artikelen 5 en 7; 

­  behandeld worden de overige onderwerpen die door het bestuur op de agenda zijn geplaatst of volgens deze statuten of het reglement behandeld moeten worden, waaronder décharge van het bestuur. 

4. De algemene vergadering vergadert voorts ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, dan wel zodanige vergadering overeenkomstig het bepaalde in deze statuten of in het reglement wordt vereist. 

VormVorm5. Het platform heeft de mogelijkheid om een extra algemene vergadering bijeen te roepen ten behoeve van de toelating van nieuwe leden. 

6. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van het platform op een termijn van niet langer dan vier (4) weken, indien tenminste tien procent (10%) van de leden van het platform het bestuur daarom verzoekt. 

lndien aan het verzoek als hier bedoeld door het bestuur binnen twee (2) weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de bedoelde verzoekers zelf overgaan tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. 

7. De vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur daartoe aangewezen locatie als vermeld in de oproep. 

8. De leden worden door het bestuur tenminste veertien (14) dagen voor de betrokken vergadering schriftelijk bijeengeroepen. 

9. De oproep vermeldt de te behandelen onderwerpen. 

10. Indien zulks bij de bijeenroeping is vermeld is ieder lid bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het stemrecht kan uitoefenen en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de bijeenroeping bekend gemaakt. 

11. Indien de oproep niet schriftelijk en/of niet met inachtneming van de in lid 8 bedoelde termijn is geschied en/of ter vergadering onderwerpen aan de orde komen, die niet in de oproep zijn aangekondigd, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. 

12. Voorstellen van leden kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien deze tenminste vier (4) weken voor de vergadering schriftelijk ten kantore van het platform zijn ingediend. 

13. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid of ontstentenis door een andere bestuurder. Indien geen andere bestuurder aanwezig is, dan voorziet de algemene vergadering zelf in zijn leiding. 

14. Toegang tot de vergaderingen van het platform hebben alle leden. Geen toegang hebben leden die zijn geschorst. 

15. Tenzij ingevolge het bepaalde in deze statuten voor het nemen van enig besluit anders is bepaald, worden alle besluiten genomen, ongeacht het aantal van de ter vergadering aanwezige leden, met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden voor niet uitgebracht gehouden. 

16. Stemming over andere voorstellen dan de benoeming of verkiezing van andere personen geschiedt mondeling, tenzij het bestuur of de algemene vergadering schriftelijke stemming verlangt. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

17. Stemming over de benoeming of verkiezing van personen geschiedt schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij de algemene vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling wordt gestemd. Getekende briefjes zijn ongeldig. 

18. Mondelinge stemming kan ook bij acclamatie geschieden mits geen van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. De voorzitter van de vergadering zal vaststellen of een voorstel is aangenomen of niet. Indien direct na bedoelde vaststelling discussie ontstaat over de stemming dan vindt herstemming plaats. 

19. Wanneer bij de stemming over de benoeming of verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, vindt een tweede stemming plaats. 

VormHeeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die bij de stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Mochten dientengevolge meer dan twee (2) personen voor de derde stemming in aanmerking komen, dan beslist het lot welke twee personen in de derde stemming zullen worden opgenomen, respectievelijk wie met de persoon, op wie in de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, in de derde stemming wordt opgenomen. Degene die in de derde stemming de meeste stemmen op zich verenigd heeft is gekozen. 

20. Van het verhandelde in de vergadering van de algemene vergadering van het platform worden, op door het bestuur te bepalen wijze, notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en een ander bestuurslid worden ondertekend. 

21. leder lid dient van het platform een afschrift van de notulen van de vergadering te ontvangen. 

22. Een eenstemmig besluit van alle leden van het platform, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits daarvan schriftelijk (waaronder e-mail) blijkt, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

23. De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene vergadering. 

Artikel 12 Commissies 

1. Het platform kan ten behoeve van het verrichten van specifieke taken of het inhoudelijk voorbereiden van bepaalde onderwerpen, structurele en/of tijdelijke commissies instellen. Het platform kent in ieder geval een financiële commissie. 

2. De leden van een commissie worden door het bestuur benoemd. Ook niet-leden kunnen worden benoemd als lid van een commissie. Deze leden moeten voldoen aan de eisen neergelegd in artikel 5 lid 3 met uitzondering van artikel 5 lid 3 tweede gedachtestreepje. Leden van een commissie mogen derhalve in afwijking van artikel 5 lid 3 tweede gedachtestreepje, wel een functie bij de gemeente of bij een van de betreffende verhuurders vervullen. 

3. Een commissie wordt voorgezeten door een bestuurslid, dat daartoe, voorgedragen door het bestuur, door het platform wordt benoemd. 

Artikel 13 Geschillenregeling 

1. Verschillen van mening tussen betrokkenen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien bij meerderheid van stemmen in een vergadering van de algemene vergadering van het platform wordt geconcludeerd dat een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt dit verschil van mening geacht een geschil te zijn. Ook indien in de algemene vergadering van het platform de stemmen staken wordt het verschil geacht een geschil te zijn. 

2. Een geschil als bedoeld in lid 1 dat voortvloeit uit de onderhavige statuten of het op basis van de statuten opgestelde (huishoudelijk) reglement en de op grond van deze statuten genomen besluiten, wordt ter beslechting voorgelegd aan een ad hoc te benoemen geschillencommissie. De geschillencommissie kan zich tevens uitlaten over door het betrokken lid aan de commissie voorgelegde besluiten van het platform tot opzegging, schorsing of ontzetting, ook als dit niet als een geschil in de zin van het eerste lid van dit artikel kan worden aangemerkt. 

3. De geschillencommissie heeft tot taak het doen van een bindende uitspraak over het schriftelijk voorgelegde geschil. 

4. De geschillencommissie bestaat uit drie (3) onafhankelijke scheidslieden. De partijen in het geschil wijzen ieder een lid aan. Het derde lid wordt benoemd door de twee (2) aangewezen scheidslieden en fungeert als voorzitter. 

5. Het lidmaatschap van de geschillencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het platform of met het bestuurslidmaatschap van een van de betreffende huurdersorganisaties. 

6. De werkwijze van de geschillencommissie zal verder worden beschreven in het (huishoudelijk) reglement. 

7. De geschillencommissie doet in ieder geval binnen zes (6) weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot beslechting van het geschil een voor alle betrokkenen bindende uitspraak. Deze termijn kan met ten hoogste zes (6) weken verlengd worden. Van de verlenging wordt aan de betrokkenen schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan. 

Artikel 14 Rekening en verantwoording/begroting 

1. Het boekjaar van het platform is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van het platform zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en plichten kunnen worden gekend. 

3. In de vergadering bedoeld in artikel 11 lid 3 van deze statuten, brengt het bestuur zijn bestuur verslag uit en doet hij rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Tevens legt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van het platform. Na verloop van de hiervoor bedoelde termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen. De hiervoor bedoelde termijn kan verlengd worden door de algemene ledenvergadering. 

4. De verantwoording dient vergezeld te gaan van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. De jaarstukken worden door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt een handtekening dan wordt daarvan onder opgave van reden(en) melding gemaakt. 

6. Het bestuur zorgt dat het bestuur verslag, de balans en de staat van baten en lasten vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd voor de behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering ter inzage van de leden aanwezig zijn ten kantore van het platform casu quo bij de penningmeester en ter plaatse in de oproeping vermeld. 

De leden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen; derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs krijgen. 

7. De jaarstukken worden door de algemene vergadering vastgesteld. Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt het bestuur niet automatisch tot décharge voor al hetgeen over het boekjaar, waarop die jaarstukken betrekking hebben, blijkens de boeken is verricht. De jaarstukken kunnen niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van een accountant. 

8. Op een door de algemene vergadering te stellen tijdstip wordt door het bestuur een (meerjarige) begroting voor het komende boekjaar opgemaakt en aan de algemene vergadering ter vaststelling voorgelegd. Daarvoor is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering noodzakelijk. 

Artikel 15 Geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van het platform bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gemeente en van de woningcorporaties/verhuurders en voorts uit erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 

2. Leden zijn vrijgesteld van een bijdrageplicht. 

3. Erfstellingen, schenkingen en legaten kunnen niet worden aangenomen, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden, die bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van het platform. 

4. Erfstellingen kunnen enkel worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

5. Schenkingen en legaten kunnen enkel worden aanvaard indien eventueel daaraan verbonden kosten de schenking of het legaat niet te boven gaat. 

Artikel 16 Besluiten met vereiste van quorum, wijziging van de statuten of het reglement en ontbinding 

1.  Een besluit: 

tot opzegging als bedoeld in artikel 5 lid 13 of tot schorsing of ontzetting van een lid als bedoeld in artikel 6; 

­ tot het niet overnemen van de voordracht van een persoon vanuit de huurdersorganisatieals bedoeld in artikel 5 lid 5; 

­ tot aanvulling of wijziging van het reglement of van de statuten, 

kan slechts worden genomen indien in de algemene vergadering tenminste vijftien/éénentwintigste (15/21) deel van de leden hiermee instemmen. 

lndien in een vergadering wegens het ontbreken van het gemelde aantal stemmen geen besluit als voormeld kan worden genomen, zal de algemene vergadering opnieuw bijeen geroepen worden, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan zes (6) weken na de eerste. 

ln de oproeping tot deze vergadering zal er mededeling van moeten worden gedaan dat die komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. 

In deze tweede vergadering zal over de aanhangige ook reeds in de eerste vergadering aan de orde gekomen onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat in die algemene vergadering kan worden uitgebracht, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Indien door de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt besloten tot het verlenen van toestemming aan het bestuur tot het aangaan of verrichten van de onder het eerste punt bedoelde (rechts)handelingen en tot het doen van een daarmee gepaard gaande uitgave geldt, dat de uitvoering van een in dit lid bedoeld besluit eerst kan geschieden wanneer de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas van het platform gereserveerd zijn. 

3. Aanvulling of wijziging van de statuten of het reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of het reglement zal worden voorgesteld. De voorgestelde aanvulling of wijziging van het reglement of van de statuten dient woordelijk bij de oproeping ter vergadering te zijn bijgevoegd. 

4. Wijziging van de statuten komt eerst tot stand, wanneer deze bij notariële akte is vastgelegd. 

5. Het bestuur is verplicht om een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

6. In de gevallen in de wet voorzien, zal het platform worden ontbonden en in liquidatie treden, in welk geval de vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij door de algemene vergadering anders mocht worden beslist. 

7. Het bepaalde in de leden 1 en 3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van het platform. 

8. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het eventuele batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het platform en voor zover een eventueel batig saldo niet door de gemeente of de corporaties wordt opgeëist. 

9. Na ontbinding van het platform blijft het platform voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. De bepalingen van deze statuten en het reglement blijven ook tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van het platform uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

10. Het platform houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van de beëindiging opgave aan het in lid 5 bedoelde register. 

11. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging nog gedurende zeven (7) jaren blijven rusten onder de persoon of de instantie die daartoe door de algemene ledenvergadering is benoemd. 

12. De vereffening geschiedt overigens met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

Artikel 17 Reglement 

1. Het bestuur en/of de algemene vergadering kan/kunnen één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Bepalingen in het reglement die in strijd zijn met de wet of deze statuten worden voor niet geschreven gehouden. 

3. leder lid is gehouden tot naleving van alle bepalingen van het reglement. 

4. Voor de vaststelling, aanvulling en wijziging van het reglement zijn de bepalingen van artikel 16 lid 3 en artikel 19 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18 Verzekering 

Door het bestuur zal een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid worden afgesloten. De algemene vergadering is steeds bevoegd om te besluiten tot het aangaan van verzekeringen tegen andere gevaren. 

Artikel 19 Slotbepaling 

1. Alle gevallen waarin de statuten of het reglement niet voorzien, noch ook de wet een regeling treft, beslist de algemene vergadering. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht reproduceerbaar bericht. 

E I N D E S T A T U T E N 

AANGEHECHTE STUKKEN 

Aan deze akte zijn dertien (13) bijlagen gehecht: 

– de ledenlijst en twaalf (12) besluiten buiten vergadering. 

SLOT 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te ’s-Hertogenbosch op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven. 

De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.