Uitvoeringsagenda 2024 ‘s-Hertogenbo

Vervroegd Kerstcadeau voor Buddyhulp.

‘s-Hertogenbosch| Voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform (SHP) Diny Peters heeft donderdag 15 december een cheque van 3.000 euro overhandigd aan Henk Engel van Buddyhulp ‘s-Hertogenbosch voor de bijscholing van de ‘buddies’.

Het SHP vierde op deze wijze het 15-jarig bestaan. Op de foto van links naar rechts Henk Engel, Frans Bolder (SHP), Corry van den Wildenberg (SHP), Marcel Ploegmakers (Buddyhulp) en Diny Peters.

Expertmeeting: Kwetsbaarheid in de wijk

Openingsfilm Expertmeeting:

Maandag 4 oktober was het eindelijk zover. Zo’n 130 bewoners, professionals en bestuurders ontmoeten elkaar rond het thema: hoe zorgen we ervoor dat we op een prettige manier samen wonen en leven in de buurten en wijken?

Door corona was de bijeenkomst een aantal keren verzet. Na anderhalf jaar opstarten, uitstellen, opnieuw opstarten….  stond er afwisselend programma met een keur aan sprekers, verhalen en filmpjes. Communicatie bleek het sleutelwoord. “Je komt er alleen maar als je elkaar ontmoet.” Over en weer, op basis van gelijkwaardigheid, onderling en in de buurt. En natuurlijk werden er afspraken gemaakt om ‘al dat praten’ om te zetten in daadkracht. In wijken met veel sociale huurwoningen wonen steeds meer huurders die een vorm van (psychische) ondersteuning nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat er voor iedereen een plek is en blijft in onze buurten en wijken? En het tegelijk ook voor iedereen een fijne, leefbare buurt is en blijft. Huurders(verenigingen) en wijkbewoners maken zich zorgen, die herkend worden door gemeenten.  

Ervaring en deskundigheid

Daarom benadrukte Corry van de Wildenberg, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging Zayaz hoe goed het is dat bewoners, professionals en bestuurders elkaar over en weer zien als expert. Bewoners maken de buurt immers van dichtbij mee. Belangrijk dat zij boze of kwetsbare mensen begrijpen of verstaan.  Wethouder Roy Geers vulde haar aan: “We komen verder door de vakinhoudelijke deskundigheid van de professionals bijeen te brengen met de ervaringsdeskundigheid van bewoners.”

Regio en stad horen bij elkaar

De bijeenkomst is georganiseerd met- en door de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, Vught, Sint Michielsgestel, Boxtel, Meierijstad en ’s Hertogenbosch. Samen met de  zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties zien zij dat het versterken van de kwetsbaarheid in de wijk, een regionale aanpak vragen. Jeroen Frissen van bureau Circusvis vertelde in een digitale presentatie over de overeenkomsten en verschillen tussen regio en stad. En deelde een signaleringskaart die bewoners en professionals helpt om in gesprek te gaan over wat goed gaat. En waar het niet goed gaat.

Een verslag van de bijeenkomst is nog in de maak

Na anderhalf jaar corona was het goed elkaar te ontmoeten. De kracht ervaren van elkaar kennen, luisteren, begrijpen, elkaar iets gunnen. Maar het bleef niet bij praten. We gaan ook doén. Een uitgebreider verslag volgt later. Een paar concrete vervolgafspraken. “Wat zou het goed zijn als er een nummer is waar je altijd naar kunt bellen als er iets aan de hand is.” En dat is er! 0800 1205 is het nummer van de crisis en interventieteam van Farent. Je kunt dit nummer ook bellen als er geen crisis is, maar je een vraag hebt of je wilt iets melden”. Prestatieafspraken vormen een goed moment om concreet te worden. Als SMO ‘s-Hertogenbosch zullen wij het voortouw nemen om de beweging te maken naar meer luisteren naar de samenleving. Wat heeft de ander nodig, hoe kunnen we elkaar ontmoeten?

Tot slot een aantal inzichten en uitspraken

In de maatschappij praten we niet meer met elkaar. We moeten elkaar weer/meer leren kennen. Laten we voorkomen dat mensen zich overvallen voelen.

60% van de mensen heeft het goed.. dat betekent dus 40% niet. Het zou de norm moeten zijn dat je kennis maakt met je nieuwe buren. Daarmee maakt het niet uit of het bijvoorbeeld een jong gezin betreft of een buur met een rugzakje.  De vraag is ook hoe tolerant ben je als buur en hoeveel ben je bereid te investeren in het contact met je nieuwe ‘probleembuur’? Want wat als die nieuwe buur geen contact met de buurt wil… Soms is de achtergrond van een nieuwe buur een te grote barrière voor de bestaande buurt.  Het liefst zou je meer over je nieuwe buur willen weten, maar de AVG is een grote barrière om dat voor elkaar te krijgen. Veel mensen in Housing First kampen ook met een ‘zelfstigma’. Dat werpt een grote drempel op om op anderen af te stappen. Het heeft geen zin om vooral naar de instanties te wijzen. Sleutelfiguren zoals buurtmoeders of buurtvaders kunnen een hele goede rol spelen. Er zijn voorbeelden genoeg.  

En de uitsmijter: word collectant! Dan kóm je bij alle deuren en weet je wat er lééft achter die deuren. Ondertussen haal je geld op voor een goed doel. 2 vliegen in 1 klap 

De Buurt als vindplaats in ‘s-Hertogenbosch

Diny Peters (SHP), Simone van Raak (Zayaz) en Corry v.d. Wildenberg (HBV-Zayaz) hebben in een interview met Platform31, onder de titel DE BUURT ALS VINDPLAATS IN ‘s-HERTOGENBOSCH, hun kijk op hoe buurten leefbaarder gemaakt kunnen worden, weergegeven.

Klik op onderstaande link om het interview te lezen. https://magazines.woningmarktbeleid.nl/prestatieafspraken/2021/02/den-bosch

Meerjarige Prestatieafspraken ‘s-Hertogenbosch t/m 2025

Betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in veilige én vitale buurten. Dat is de gezamenlijke ambitie van gemeente, woningcorporaties en het StedelijkHuurdersPlatform (SHP).

Woensdag 10 maart ondertekenden wij als StedelijkHuurdersPlatform (SHP) samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de andere Bossche corporaties Zayaz, BrabantWonen, Mooiland en JOOST de Meerjarige Prestatieafspraken voor de periode 2021-2025. Met ondertekening van deze prestatieafspraken geven we mede invulling aan een aantal belangrijke opgaves uit de gemeentelijke Woonvisie.

Hieronder op de foto alle betrokken partijen. Van links naar rechts: wethouder Roy Geers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Harrie Windmüller (BrabantWonen), Mohamed Acharki (Zayaz), Rob Dekker (JOOST op bouwlocatie Seringenstraat in Rosmalen), Elly Pansier (Mooiland) en Diny Peters – Van Gorp (Stedelijk Huurders Platform).

Drie kerndoelen gebiedsgericht aanpakken
Om onze ambitie te realiseren stellen we gezamenlijk drie kerndoelen:

  • Meer mensen goed huisvesten
  • Draagkracht en weerbaarheid van buurten versterken
  • Werken aan duurzaam en gezond wonen.

Deze stedelijke opgaven worden op het niveau van buurten concreet; daar ontmoeten ze elkaar. Daarom pakken de partijen de stedelijke opgaven de komende jaren steeds meer aan vanuit het perspectief van de buurt. Zoals bijvoorbeeld al gebeurt in de Gestelse buurt.

Meer mensen goed huisvesten
Om ervoor te zorgen dat mensen sneller een woning vinden die bij hun wensen en portemonnee past, werken de partijen aan diverse woonoplossingen voor allerlei doelgroepen. Wethouder Geers: “Er wordt de komende jaren flink gebouwd: méér dan 3.150 sociale huurwoningen in 10 jaar tijd. Voor veel van die woningen hebben we al locaties in beeld.” Flexibele woningen bieden een tijdelijke aanvulling op bestaande buurten. En met bijvoorbeeld de verhuisregeling voor 65+ers en wijziging van het seniorenlabel wordt ingezet op het stimuleren van doorstroming en evenwichtige slaagkansen.

Draagkracht en weerbaarheid van buurten versterken
Ons jaarthema “Kwetsbaarheid van buurten en complexen” willen we invulling aan geven. Oog voor de kwaliteit van wonen vinden we een erg actueel thema zegt Diny Peters, voorzitter SHP: “Alle huurders moeten goed kunnen wonen. In een woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar ze er op kunnen vertrouwen dat problemen in de buurt aangepakt worden. En waar rekening gehouden wordt met de belangen van de huidige en van de toekomstige huurders.” De ene buurt kan iets anders nodig hebben dan de andere. Daarom wordt er op buurtniveau samengewerkt en keuzes gemaakt. Netwerkpartners zorgen voor goede begeleiding- en zorg voor de mensen die dat nodig hebben, zoals bijvoorbeeld met Thuis in de Wijk. En wonen en zorg wordt met elkaar verbonden in de ontwikkeling van verschillende woonzorgconcepten, zoals het tweede hostel en Housing First.

Werken aan duurzaam en gezond wonen
In het Duurzaamheidsakkoord spraken de woonpartners af hoe ze werken aan geheel duurzame woonwijken in 2050. Deze afspraken staan nog altijd als een huis. Op onderdelen doen ze er een schepje bovenop. Duurzaamheid wordt nog nadrukkelijker verbonden aan de sociale opgave: samen met bewoners ontstaat er een groter effect. Verduurzaming is meer dan alleen het energiezuiniger maken van woningen. Het gaat ook om een duurzame woonomgeving, bijdragen aan meer leef- en woongenot en een betere gezondheid. Daarbij mag de betaalbaarheid van het wonen niet in het gedrang komen.

Samen kunnen we meer
Werken aan goed en betaalbaar wonen in sterke wijken is een opgave die geen van de partners alleen kan. ‘Samen kunnen we meer’ is dan ook het vertrekpunt voor deze meerjarige prestatieafspraken. Goede samenwerking is nodig om invulling te geven aan de opgaves waar ze de komende jaren samen voor staan. Mohamed Acharki, bestuurder Zayaz en voorzitter van de Bossche Woningcorporaties: “Ook onze maatschappelijke partners en private partners, zoals projectontwikkelaars en aannemers, hebben we hard nodig. Waar nodig en mogelijk voeren we breder overleg en slaan we bruggen: tussen organisaties, geldstromen en bestuurlijke portefeuilles. We doen dit opgavegericht: met focus, energie en betrokkenheid.”

Hieronder vind je alle relevante documenten:

Renovatie SHP kantoor.

Alle complexen van Zayaz aan de Pieter Breughelstraat worden gerenoveerd en verduurzaamd. Zo ook ons kantoor op nummer 20. Alle kozijnen zijn vervangen en voorzien van tripple glas. Uitgebreide werkzaamheden aan de riolering zijn in volle gang en de buitenschil wordt ook aangepakt. Door de werkzaamheden kan het zijn dat de telefoon tijdelijk niet werkt. Wij blijven bereikbaar via de e-mail: info@stedelijkhuurdersplatform.nl

  • Afscheid Corry van den Wildenberg