Jaarverslag 2021:

SHP Jaarverslag 2021 

VOORWOORD: 

2021 was opnieuw voor ons een jaar, dat door de coronamaatregelen behoorlijk is beïnvloed. Fysiek bij elkaar komen was in het 1e kwartaal niet mogelijk. Al onze bestuursvergaderingen, het Driepartijenoverleg Wonen (DPO), de Platform vergadering van het SHP en overleggen met zowel diverse instanties als met diverse professionals hebben veelvuldig digitaal plaatsgevonden. Het digitaal vergaderen was voor ons nieuw en erg wennen om mee te werken. In 2020 is dit reeds begonnen en sindsdien hebben we ons deze werkwijze steeds beter eigen gemaakt. Ook heeft het “hybride” vergaderen voor ons in de loop van het jaar uitkomst geboden. De enkele keren dat we weer fysiek bij elkaar konden zijn, waren er ook leden die online mee vergaderden, of door een positieve test of omdat ze hier de voorkeur aan gaven. In het kantoor van de HBV-Zayaz waren we voor deze vergaderingen te gast, omdat daar de voorzieningen hiervoor bestaan. 

Platformvergaderingen: 

Het Platform is 3 keer bijeengekomen. In deze vergaderingen wordt teruggekoppeld wat er in de voorgaande periode is besproken/beslist in het algemeen bestuur en DPO. Ook wordt er input opgehaald voor de vervolgstappen op de diverse terreinen. 

Tot onze vreugde kon de platformvergadering van 18 oktober weer fysiek plaatsvinden. In deze vergadering werden 3 nieuwe leden van het platform verwelkomd en 1 nieuw lid van het AB benoemd. 

De platformvergadering van 20 december was vanwege de coronamaatregelen nog digitaal. 

Dagelijks Bestuur (DB): 

Regelmatig komt het SHP-DB bij elkaar om bijv. de overleg-agenda’s voor platform en algemeen bestuur voor te bereiden. Lopende zaken worden verder voorbereid, besproken en afgehandeld. Ook wordt hier het in 2020 geïntroduceerde activiteitenplan samengesteld en uitgevoerd. 

Algemeen bestuur (AB): 

In 2021 is het Algemeen bestuur 11x bij elkaar geweest. De laatste twee vergaderingen hebben gelukkig weer fysiek plaatsgevonden. 

Driepartijen overleg (DPO): 20 januari was er een extra ingelast DPO voor de meerjarige prestatieafspraken via Teams. Er waren openstaande punten die nog doorgesproken moesten worden tussen gemeente en corporaties. O.a. het huisvesten van de speciale doelgroepen, van lage middeninkomens en het huisvesten van de statushouders.   

In 2021 waren totaal 5 DPO-overleggen gepland, waarvan een aantal via Teams. De bijeenkomst van 25 februari is ge-cancelled door gebrek aan onderwerpen. Op 14 oktober en 16 december zijn er fysieke DPO-bijeenkomsten geweest waarbij een aantal vertegenwoordigers van het SHP aanwezig was.  

In de DPO-bijeenkomst van 16 december heeft het SHP, vanwege haar 15-jarig bestaan, een cadeau ontvangen van de corporaties en de gemeente. Het SHP kan met een filmmaker een promotie video maken om haar inzet onder de aandacht te brengen bij een grotere groep. We gaan ons best doen om hier iets moois van te maken. 

Meerjarige Prestatieafspraken: 

Woensdag 10 maart ondertekenden wij samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Bossche corporaties Zayaz, BrabantWonen, Mooiland en JOOST de Meerjarige Prestatieafspraken voor de periode 2021-2025. Met ondertekening van deze prestatieafspraken geven we mede invulling aan een aantal belangrijke opgaves uit de gemeentelijke Woonvisie. 

Meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u vinden op onze website. Daar zijn verslagen en toelichtingen te vinden over de betreffende stukken. Er zijn voor een 6-tal thema’s werkgroepjes ingesteld om de programmalijnen vorm te geven, die voor deze prestatieafspraken zijn gemaakt. Het SHP heeft in al deze werkgroepjes een vertegenwoordiger. 

Expertmeeting: 

Nadat de geplande expertmeeting van 7 oktober 2020, met als onderwerp “Kwetsbaarheid in de wijk, en hoe houden we het leefbaar” is komen te vervallen is deze opnieuw ingepland en vond plaats op 4 oktober 2021. Dit onderwerp stond hoog op onze agenda en sterker nog, deze meeting is tot stand gekomen door het meermaals onder de aandacht brengen van dit onderwerp door het SHP. Op onze website vindt u het verslag “Thuis in de Wijk” van deze bijeenkomst. Naar aanleiding van de uitkomst van deze bijeenkomst heeft het SHP besloten om een werkgroep te starten met als thema “Welkom in de buurt”, Deze werkgroep heeft de taak meegekregen om, samen met de corporaties en de gemeente te zoeken naar oplossingen voor het probleem wat kan ontstaan als mensen met “een rugzakje” in een bepaalde buurt of complex komen wonen. De bedoeling is afstand tussen zittende huurder en nieuwkomer zo klein mogelijk te maken. Deze werkgroep zal intern, maar ook via het DPO-verslag doen van de vorderingen. 

Nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement: 

Het bestuur heeft gewerkt aan aanpassingen van de statuten welke in de platformvergadering van 18 oktober zijn goedgekeurd. De nieuwe statuten zijn officieel bij de notaris gepasseerd en zijn ook op onze website www.stedelijkhuurdersplatform.nl te vinden. 

Oprichting werkgroep Huishoudelijk Reglement: Na het passeren van de akte moet het HR aangepast moet worden. Hiervoor is een werkgroep ingesteld, die een conceptreglement heeft opgesteld. Het nieuwe Huishoudelijk reglement is in de platformvergadering van 20 december vastgesteld. 

Het SHP financieel: 

In de platformvergadering 17 mei werd het accountsrapport over 2020 voorgelegd en door de vergadering decharge verleend aan het bestuur. Profit Accounts heeft op ons verzoek de kascontrole en het exploitatieoverzicht nagelopen. Zij komen tot de conclusie dat aan de penningmeester (= bestuur SHP) decharge kan worden verleend over het boekjaar 2020. Overeenkomstig het getoonde stemt de vergadering hier ook mee in. Dit onder dankzegging aan de penningmeester voor het werk en inspanningen. 

Rooster van aftreden: 

Gedurende het jaar 2021 hebben we nieuwe platformleden mogen begroeten en andere zijn afgetreden. In het algemeen bestuur zal Anneriet van Aart als nieuw lid toetreden en in het platform zijn Sid Toksal en Joop Hoogendam gekozen. Ifna Francisca is herbenoemd en er is niemand afgetreden. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 

Van enkele politieke partijen hebben we het verzoek gekregen om, i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen, in gesprek met hen te gaan aangaande de visie, wensen en verwachtingen van het SHP. Ons bestuur heeft hier graag aan meegewerkt. 

15-jarig bestaan SHP: 

Het SHP bestond 18 september jl. 15 jaar en het was de bedoeling om in de achterban-vergadering van 29 november hierbij stil te staan met o.a. het aanbieden van een cheque aan Stichting Buddyhulp. 

Echter door de coronamaatregelen kon deze bijeenkomst niet doorgaan en is de cheque 15 december aan de Stichting overhandigd. Het verslag en de foto van deze gebeurtenis staan op onze website. 

De rest van het programma van deze avond zullen we in een volgende achterban-vergadering (bewonersavond) alsnog aanbieden.  

Werkgroepen: 

Achterbanbijeenkomsten (bewonersavonden):  

Omdat vanwege coronamaatregelen fysiek bij elkaar komen nog steeds niet mogelijk was, heeft de “achterbanvergadering” van mei niet plaatsgevonden. Ook de tweede bewonersavond van 2021 moest op het laatste moment door corona beperkingen worden afgelast. Vol goede moed gaan we voor nieuw planning in het nieuwe jaar. Te zijner tijd zullen wij “de achterban” informeren over plaats, datum en inhoud van de bijeenkomst. 

Armoedebestrijding en Woonlasten: 

In dit verslagjaar is er een Brede Woonlastenaanpak sessie geweest, waarbij veel betrokken organisaties aanwezig waren. De projectgroep Woonlastenbenadering (onderdeel van prestatieafspraken) organiseerde deze bijeenkomst over de lokale aanpak van de energiearmoede. Dit onderwerp is steeds belangrijker geworden nu de energieprijzen zo sterk stijgen. In ‘s-Hertogenbosch hebben op dit moment ongeveer 4850 huishoudens ermee te maken, waarvan in 5 buurten boven de 20% van de huishoudens en in 15 buurten boven de 10% van de huishoudens. De hoogste scores zijn: Muziekinstrumentenbuurt 27,7%, Moerputten 26,9%, Gestelsebuurt 22,8%, Haren 22,8 % en Sprookjesbuurt 21,5%. 

Algemene armoede en energiearmoede vallen niet altijd samen, maar zijn wel sterk met elkaar verweven. Er wordt geprobeerd samen te voorkomen dat mensen hierdoor financiële, lichamelijke of geestelijke problemen krijgen. De inzet is gericht op betaalbaarheid van energie, en energetische kwaliteit van de woning en de keuze en mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen met de energietransitie. Het inzetten van z.g. Energie-fixers voor uitvoering verduurzamings-maatregelen is aangenomen door de gemeenteraad. 

Voor huiseigenaren in energiearmoede is er het energieloket “Brabantwoontslim” (dit gaat uit van de regio). Ook komt voor hen een gebouw gebonden en aangepast financieringsvoorstel door het Rijk in juni/juli 2022 i.v.m. de verduurzaming van de woning. 

Communicatie: 

Vastgesteld is dat wij als SHP meer moesten doen aan herkenbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid, vandaar ook de oprichting van een nieuwe werkgroep communicatie. Deze werkgroep heeft vooraf aan de AB vergaderingen steeds op maandag een Teams overleg gehad. De afspraak binnen de werkgroep is dit elke maand te doen om de lopende zaken af te handelen de voortgang te bespreken. Wel is de website aangepast en zijn diverse “links” geplaatst onder de gelijknamige kop. Vanuit de vergadering wordt waardering uitgesproken voor de doorgevoerde verbeteringen. 

Sinds kort heeft het SHP een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden. @SHP_DenBosch 

Energie en Duurzaamheid: 

De werkgroep energie en duurzaamheid is diverse malen fysiek en digitaal bijeengeweest. Samen met professionals van gemeente en corporaties wordt gewerkt aan beleid en uitvoering van het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord ‘s-Hertogenbosch. Wij nemen met 3 leden deel aan deze bijeenkomsten en rapporteren terug aan ons Algemeen Bestuur. 

Jongerenparticipatie: 

De laatste leden van het bestuur van Jong en Huren hebben hun activiteiten beëindigd. Hierdoor moest een nieuwe manier worden opgepakt om jongeren te betrekken bij de werkzaamheden van het SHP. Hun belangen bij een goede vertegenwoordiging richting corporaties en gemeente op de thema’s wonen en huren zijn immers groot in deze tijd van woningnood. De werkgroep heeft besloten aan te sluiten bij het initiatief van de corporaties om jonge huurders en woningzoekendenop hen eigen voorwaarden, bij beleid en uitvoering. Door corona hebben in het verslagjaar geen georganiseerde bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. 

Woningbouwproductie: 

We krijgen regelmatig updates over de stand van zaken. Er is te zien dat er in de oplevering van verschillende projecten wat vertraging ontstaat door leveringsproblemen bij afbouwmaterialen. Daardoor schuift de oplevering van verschillende complexen iets door (denk aan Orthenseweg 2-4 en Zuiderschans). Aan de andere kant zien we dat sommige projecten ook juist een heel korte bouwtijd hebben (Mozartsingel en Markt 1 in Rosmalen).  

Al met al staan de seinen voor de sociale woningproductie op groen. Er zijn veel plannen in voorbereiding en in aanbouw. Dus ondanks de opleveringsvertragingen en de (stevige) kostenstijging van bouwmaterialen, ligt men ruim op koers voor het realiseren van de prestatieafspraken. De voortgang is over het geheel genomen goed en de beleidsdoelstelling is de komende jaren ruimschoots haalbaar. Ook is er een behoorlijke toename van de capaciteit in vastgestelde plannen, wat nauwelijks ten koste is gegaan van het aantal “in voorbereiding zijnde” plannen 

Wonen en Zorg: 

In dit coronajaar zijn er geen activiteiten gepland. 

Woonruimteverdeling (WRV) en WoonService regionaal: 

De werkgroep Woonruimteverdeling houdt de vinger aan de pols op dit gebied en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten op dit terrein. Het SHP maakt deel uit van het bestuur van WoonService regionaal. Dit bestuur kwam in het verslagjaar eenmaal bij elkaar. 

shp logo definitief 18-04-07 2e.jpg  Werkgroepen SHP 
Achterbanbijeenkomsten  Diny, JoopB, Ad en Henk 
Armoedebestrijding en Woonlasten  Ad en Richard 
Communicatie  Richard, Jeanette, Frans en JoopB 
Energie en Duurzaamheid  JoopB, Ad en Ifna 
Jongeren participatie  Jula, Frans 
Woningbouwproductie  Frans 
Wonen en Zorg  Ad, Anneriet en JoopH 
Woonruimteverdeling (WRV)  Jula, Richard en Lamber 
WoonServiceRegionaal  Richard 
Welkom in de buurt  Corry, Lamber, Adri en Elly 
Prestatieafspraken: – Gebiedsgerichte aanpak – Evenwichtige slaagkansen – Woonlasten – Specifieke doelgroepen – Duurzaamheid – Woningproductie   Corry Richard Ad Diny JoopB, Ad en Ifna Frans 
Achterban vergaderingen  Diny, Joop, Ad en Henk 
Communicatie  Richard, Jeanette, Frans en Joop 
“Welkom in de buurt”  Corry, Lamber, Adri en Elly 
   

Ledenlijst Stedelijk SHP ’s-Hertogenbosch 

* dagelijks bestuur/agendacommissie. Actueel 1 juli 2022 

Algemeen Bestuur: Functie: Corporatie: 
Diny Peters van Gorp* Voorzitter Onafhankelijk 
Richard de Ron* Vice-voorzitter Brabant Wonen 
Joop Bierings* Secretaris Zayaz 
Frans Bolder* Penningmeester Mooiland (Overige corp.) 
Vacant   Overige verh. 
Anneriet van Aart Bestuurslid Brabant Wonen 
Lamber Walschots Bestuurslid Zayaz 
Jeanette Thelen Bestuurslid Zayaz 
Ad Lapien Bestuurslid Zayaz 
Ifna Francisca Bestuurslid JOOST 
Jula Abdul Adviseur Onafhankelijk 
Platformleden:: Functie: Corporatie: 
Henk Heessels Platformlid Zayaz 
Bert Rutten Platformlid Zayaz 
Marcel Rombouts Platformlid Zayaz 
Elly Schouten Platformlid Zayaz 
Adri Habich Platformlid Zayaz 
Vacant Platformlid Zayaz 
Joop Hoogendam Platformlid Brabant Wonen 
Vacant Platformlid Brabant Wonen 
Frans Dirks Platformlid Brabant Wonen 
Ria Dupont Platformlid Brabant Wonen 
Daan Craane Platformlid JOOST 
Vacant Platformlid Particuliere Verh.