VOORWOORD:

2022 was voor ons het jaar dat we de coronamaatregelen langzaam weer achter ons konden laten. We zijn blij dat de bestuurs- en platformvergaderingen vanaf begin januari en de achterban bijeenkomst in maart weer fysiek konden plaatsvinden.

Ons 15-jarig jubileum konden we eind 2021 niet vieren door de Coronamaatregelen, maar tijdens de DPO-bijeenkomst van december hebben we nog wel een cadeau in ontvangst mogen nemen van de corporaties en de gemeente. Samen met filmmaker Krosmedia mochten we een promotie video maken om onze inzet onder de aandacht te brengen bij een grotere groep. In april vonden de opnamen plaats en dank aan allen die eraan meegewerkt hebben. Wij zijn tevreden over het resultaat, het is een leuk filmpje geworden wat op onze website te vinden is onder “Wie zijn wij”.

In september werden we onverwacht geconfronteerd met het overlijden van platformlid Frans Dirks. Hij was er altijd voor de sociale kant van de medemens. Lang was hij betrokken bij het SHP en altijd stond de mens centraal en niet het materiele. Wij herdenken hem als een medemens.

Ook zijn in dit jaar voorzieningen aangeschaft om het digitaal vergaderen mogelijk te maken in ons kantoor. Hier is ook door ons al dankbaar gebruik van gemaakt.

Met veel enthousiasme hebben alle SHP-werkzaamheden invulling gekregen, die we verder in ons verslag graag weergeven.

Dagelijks bestuur SHP, Diny, Richard, Joop en Frans.

Platformvergaderingen:

Het Platform is het hoogste orgaan van het SHP. Hier worden de besluiten genomen en vindt ook de ledenvergadering in juni plaats. De agenda van deze vergaderingen bevat actuele onderwerpen. Het bestuur koppelt terug wat er in de voorafgaande periode is besproken/beslist in het algemeen bestuur en Drie Partijen Overleg (DPO). Ook wordt er input opgehaald voor de vervolgstappen op de diverse terreinen.

In de platformvergadering van 14 februari heeft een medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch een presentatie verzorgd over de woningbouwproductie genaamd: “Sturing op de woningmarkt”. De vorm die was gekozen om de leden van het platform op de hoogte te brengen werd zeer gewaardeerd.

Dinsdag 15 maart zijn alle leden van het platform, samen met medewerkers van de corporaties Zayaz, Mooiland, Brabant Wonen en Joost op excursie geweest naar twee renovatieprojecten. Het betrof een bezoek aan de Hooghe Clock en De Haren.

Bij de Hooghe Clock werden we welkom geheten door een medewerkster van Mooiland en zijn we in gesprek gegaan met twee bewoners. Deze renovatie was zo ingrijpend dat de bewoners niet in de woning konden blijven wonen en twee keer moesten verhuizen. De medewerkster van Mooiland heeft ons op de hoogte gebracht van de technische kant van de renovatie. De twee bewoners hebben ons verteld wat dit voor hen praktisch en sociaal betekende.

Bij het sloop/nieuwbouw-en renovatieproject in De Haren hadden medewerksters van Zayaz voor een andere vorm gekozen. Hier werden we ontvangen in de BBS De Haren en aan de hand van een dia- presentatie op de hoogte gebracht hoe Zayaz dit project heeft opgezet, waarbij vermeld werd dat het hier niet alleen gaat om renovatie maar ook om sloop. Zij vertelden dat vanwege de gevoeligheid van dit project, zij ervoor gekozen hadden om niet de wijk in te gaan en ook geen bewoners bij de presentatie uit te nodigen.

Hoewel er van onze kant alle begrip was voor dit besluit was het, als vertegenwoordigers van huurders, wel jammer dat we niet in gesprek konden gaan met huurders om ook hun kant van het verhaal te horen.

Wij hebben deze middag als zeer inspirerend ervaren en vinden het voor herhaling vatbaar.

In de Platformvergadering van 25 april en in de AB vergadering van 18 mei is uitvoerig gesproken over de zorgen die het SHP heeft m.b.t. de huuraanpassing van 2022. Het SHP heeft in een brief aan de corporaties van ’s-Hertogenbosch hun zorgen weergegeven en gevraagd om in gezamenlijkheid voor 2022 te komen tot, liefst, huurbevriezing of tenminste een voor de huurders van elke corporatie gelijke lage huurverhoging.  

Tijdens bovenstaande bijeenkomsten werden door ons ook diverse projecten geëvalueerd o.a.: 65+ verhuisregeling, SHP-bustour project van 15 maart, de DPO-inspiratiesessie van 24 maart en de achterbanbijeenkomst van 29 maart.

De platformbijeenkomst van juni is de Algemene Leden Vergadering van het lopende jaar. Er zijn 4 aspirant leden aangeschoven aan de Platformtafel t.w.: Daan Craane (Joost), Ria Dupont, Frans Dirks (BrabantWonen) en Bert Rutten (Zayaz). Daan, Ria en Frans zijn in de vergadering van 20 juni met algemene stemmen als lid gekozen.  Richard is herkozen als Algemeen Bestuurslid.

In deze vergadering is ook het jaarverslag van 2021 goedgekeurd.

In de Platformvergadering van 20 juni hebben we tot onze spijt afscheid moeten nemen van onze vicevoorzitter Corry van den Wildenberg. Corry is vanaf de oprichting ruim 18 jaar lid geweest van het SHP en heeft door haar bijdrage er mede voor gezorgd dat het SHP wordt gezien als een serieuze gesprekspartner in het DPO. Haar taak als vicevoorzitter in het bestuur wordt overgenomen door Richard de Ron.

Dagelijks Bestuur (DB):

Voorafgaand aan de Algemeen Bestuursvergaderingen komt het SHP-DB bij elkaar om bijv. de overleg-agenda’s voor platform en algemeen bestuur voor te bereiden. Lopende zaken worden verder voorbereid, besproken en afgehandeld. Ook worden in het DB het activiteitenplan en de jaarplanning ge-update en samengesteld.

Algemeen bestuur (AB):

In 2022 is het Algemeen Bestuur 9x bij elkaar geweest. Alle vergaderingen hebben gelukkig weer fysiek plaatsgevonden.

In de bestuursvergadering van 6 juli heeft Rob Dekker (voormalig bestuurder Joost) een toelichting gegeven over de plannen m.b.t. de uitbreiding van WoonService Regionaal met deelname van 8 of 9 corporaties.

Hij vertelde dat de voorbereiding om tot een nieuw te vormen WoonService Regionaal naar verwachting ongeveer anderhalf jaar gaat duren. De bedoeling is om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen binnen de regio.

Dit jaar hebben we ook een zelfevaluatie gedaan met de vragen:

1. Wat hebben we goed gedaan,

2. Wat kunnen we verbeteren,

3. Wat is er extra nodig om goed te kunnen functioneren.

Verbeterpunten hebben we omgezet in actiepunten. Zo is er bijvoorbeeld een verschuiving gekomen in het aantal overlegmomenten van algemeen bestuur en platform. Er heeft een verhoging van de het aantal platformvergaderingen plaatsgevonden en het aantal bijeenkomsten van het bestuur verminderd.

In oktober was er een bijeenkomst van de commerciële huurders samen met de Woonbond. Diny Peters, Joop Bierings en Frans Bolder waren daar namens het SHP aanwezig.

Driepartijen overleg (DPO):

Donderdag 24 maart was er, i.p.v. een DPO-overleg, een inspirerende fietstocht langs een aantal nieuwbouwprojecten in de wijk Zuidoost om in het echt te zien hoe we (SHP, corporaties en gemeente) samen werken aan “Goed wonen in ’s-Hertogenbosch”. De fietstocht ging naar een appartementencomplex van 20 woningen en een appartementencomplex voor hostel-bewoning aan de Zuiderparkweg van Zayaz, het voormalige Vivent kantorencomplex gelegen aan de oever van de Aa (Rijnstraat) dat omgebouwd is tot 36 appartementen van Mooiland en een complex van Stichting WonenZoals van 18 appartementen en twee gemeenschappelijke ruimten bedoeld voor jongeren met een (lichte) lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Een aantal van onze bestuursleden heeft hieraan deelgenomen.

Na afloop zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de projecten waarbij de kerndoelen uit de prestatieafspraken als leidraad dienden.

Wij hebben ook deze ochtend als zeer inspirerend ervaren en vinden deze vorm van samen zijn zeker voor herhaling vatbaar.

In het DPO van 15 september werd Marieke Vossen verwelkomd. Zij is per 1 september benoemd als directeur-bestuurder van Woonstichting JOOST.

In deze vergadering is besproken dat de 65+ verhuisregeling succesvol is gebleken. De corporaties hebben besloten dat de regeling gecontinueerd wordt. Het SHP en de gemeente hebben al eerder aangegeven dat zij hier voorstander van zijn.

Wat betreft huisvesting statushouders zegt de gemeente een duurzame, humane en uitvoerbare opvang te willen bieden. Begin juli is onze voorzitter samen met de directies van corporaties en medewerkers van de gemeente door de wethouder Pieter Paul Slikker op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en de taakstelling rondom statushouders.

Het agenda punt stijgende woonlasten (energiearmoede) is uitvoerig besproken. Er vindt breed overleg hierover plaats, het eerste op 16 september, om enerzijds inzicht te krijgen in signalen van energiearmoede onder de huurders en anderzijds om ideeën te delen over de mogelijke richtingen van aanpak van de gevolgen van energiearmoede.

Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en nieuwe akkoorden (Prestatieafspraken, Bestuursakkoord) zijn de lokale prestatieafspraken tegen het licht gehouden om te komen tot de Uitvoeringsagenda Prestatieafspraken 2023. Op het DPO in december is de uitvoeringsagenda vastgesteld.

Het overleg vond plaats bij Villa Fleurie in Rosmalen met aansluitend een projectbezoek aan de in aanbouw zijnde woonzorgappartementen aan de Seringenstraat in Rosmalen.

Meerjarige Prestatieafspraken:

Dinsdag 25 januari ondertekenden de gemeente ’s-Hertogenbosch, het Stedelijk Huurders Platform (SHP) en de vier Bossche woningcorporaties (BrabantWonen, JOOST, Mooiland en Zayaz) de uitvoeringsagenda 2022. (zie uitvoerige berichtgeving op onze website).  Hierin staan de specifieke afspraken waarmee invulling wordt gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken ’s-Hertogenbosch 2021 – 2025. Voor meer informatie zie onze website www.huurdersplatform-shertogenbosch.nl

Het SHP is in diverse werkgroepen betrokken geweest over de voorbereiding van de prestatieafspraken en uitvoeringsagenda.

Het SHP financieel:

In de vergadering van 20 juni is gemeld dat de accountant heeft verklaard dat aan penningmeester en bestuur decharge kan worden verleend. Vermeld wordt dat er een bedrag is teruggestort. De afgelopen 2 jaar is er immers weinig uitgegeven vanwege corona. Toegelicht is dat er wel e.e.a. is gedaan in verband met het jubileum. Ook is er dit jaar in de kantoorruimte een nieuw scherm aangeschaft, zodat via Teams vergaderd kan worden. De rolgordijnen zijn vervangen door luxaflex. We zijn sober in de uitgaven geweest en doen alleen het noodzakelijke.

In het DPO van december is de begroting 2023 van het SHP besproken en goedgekeurd.

Werkgroepen:

Achterbanbijeenkomsten (bewonersavonden):

Deze avonden worden 2x per jaar georganiseerd om de achterban bestaande uit besturen van Huurdersverenigingen, Bewonerscommissies, Klankbordgroepen, maar ook geïnteresseerde huurders te informeren over onze activiteiten. Meestal heeft deze avond ook een thema dat we dan uitgebreider behandelen en toelichten.

Dinsdag 29 maart konden we weer een fysieke achterban bijeenkomst houden.

Het thema voor deze avond was Kwetsbaarheid in de wijk en we hebben ook uitgebreid aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan van het SHP, dat we in 2021 moesten uitstellen vanwege de Corona-maatregelen.

Onze voorzitter Diny Peters heeft ons bijgepraat over de afgelopen periode en een toelichting gegeven over de initiatieven die er geweest zijn met betrekking tot de verhouding tussen huurders en kwetsbare wijkbewoners.

Onze Vicevoorzitter Corry v.d. Wildenberg heeft ons verteld welke gedachten en plannen er zijn om het project “Welkom in de Buurt”, samen met onze partners van het DPO, gestalte te geven. Wethouder Roy Geers heeft in een toespraak verteld over de samenwerking met het SHP. Marcel Ploegmakers van Stichting Buddyhulp heeft een presentatie verzorgd over hun werk en doelstelling.

De avond werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje mede om ons 15-jarig bestaan te vieren.

Communicatie:

De werkgroep heeft afgelopen jaar hard gewerkt om de herkenbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van het SHP te verbeteren. De website is met verschillende onderwerpen uitgebreid en er wordt elke 3 maanden een kwartaalnieuws geschreven en geplaatst. De leden hebben meegewerkt aan het maken van de promotiefilm en gezorgd voor duidelijke flyers, die uitgegeven kunnen worden om de bekendheid te vergroten.  

Sinds kort heeft het SHP een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden. @SHP_DenBosch

Energie en Duurzaamheid:

Samen met professionals van gemeente en corporaties wordt gewerkt aan beleid en uitvoering van het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord ‘s-Hertogenbosch. Wij nemen met 3 leden deel aan deze bijeenkomsten en rapporteren terug aan ons Algemeen Bestuur.

Jongerenparticipatie:

Nadat het bestuur van Jong en Huren in 2021 was gestopt is het geruime tijd stil geweest. De corporaties en met name BrabantWonen hebben met nieuwe initiatieven toch weer jongeren bij elkaar kunnen brengen.

Bij de Jongeren/participatie-bijeenkomst op de Tramkade op 31 mei, die was georganiseerd door de woningcorporaties, was de opkomst verrassend. De ruim 30 jongeren waren razend enthousiast en het doel is om begin oktober een vervolg aan deze bijeenkomst te geven.

20 juli was er m.b.t. Jongerenparticipatie een bijeenkomst in de Willem II over de plannen van het EKP-terrein. Verder georganiseerde bijeenkomsten zijn gepland.

Wonen en Zorg:

– Armoedebestrijding, Woonlasten

29 november hebben we, in plaats van een achterbanvergadering, een informatiemarkt georganiseerd met als thema’s: Woonlasten, Energiearmoede en Duurzaamheid. De volgende organisaties hebben met een eigen kraam daaraan deelgenomen; ●Woonbond: informatie voor individuele huurder en voor huurdersorganisaties ● De vier corporaties ieder met een eigen kraam ● Farent met KOO en Buurtplein: mogelijkheid voor individuele hulp bij aanvragen 1300 euro gemeentelijke bijdrage, individuele adviezen over woonlasten , energieverbruik en besparing en duurzaamheid ● Quiet: mogelijkheden voor verwenmomenten voor mensen met een kleine beurs ● Gemeente ’s-Hertogenbosch met Eerste Hulp bij Geldzaken en het Bossche Bespaarteam ● Rabobank met adviezen over financieel gezond leven ● T-Huiz: met mogelijkheden om langer verantwoord thuis te wonen met duurzame hulpmiddelen en maatregelen. Er was veel belangstelling en we kijken terug op een geslaagde avond. In het DPO-overleg van 8 december is o.a. de informatiemarkt van 29 november besproken en bij de wethouder is het idee ontstaan om een dergelijke markt, met de naam “De Bespaarkaravaan”, in verschillende woonwijken van ’s-Hertogenbosch te organiseren.

Woonruimteverdeling (WRV):

– WoonService Regionaal

– Woningbouwproductie

Deze werkgroep Woonruimteverdeling houdt de vinger aan de pols op dit gebied en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten op dit terrein. Het SHP maakt deel uit van het bestuur van WoonService Regionaal. Dit bestuur kwam in het verslagjaar eenmaal bij elkaar. Regelmatig krijgen we updates over de stand van zaken.

Al met al staan de seinen voor de sociale woningproductie op groen. Er zijn veel plannen in voorbereiding en in aanbouw. Dus ondanks de opleveringsvertragingen en de (stevige) kostenstijging van bouwmaterialen, ligt men op koers voor het realiseren van de prestatieafspraken. De voortgang is over het geheel genomen goed en de beleidsdoelstelling is de komende jaren ruimschoots haalbaar. Ook is er een behoorlijke toename van de capaciteit in vastgestelde plannen, wat nauwelijks ten koste is gegaan van het aantal “in voorbereiding zijnde” plannen.

  Werkgroepen SHP
Achterbanbijeenkomsten Diny, JoopB, Ad en Henk
Communicatie Richard, Jeanette, Frans en JoopB
Energie en Duurzaamheid JoopB, Ad en Ifna
Jongeren participatie Jula, Frans
Wonen en Zorg -Woonlasten en armoedebestrijding Ad, Anneriet, JoopH en Richard
Woonruimteverdeling (WRV) – WoonService Regionaal – Woningbouwproductie Jula, Richard, Lamber en Daan Richard Frans
Welkom in de buurt Corry, Lamber, Elly en Ria
Prestatieafspraken: – Gebiedsgerichte aanpak – Evenwichtige slaagkansen – Woonlasten – Specifieke doelgroepen – Duurzaamheid – Woningproductie   Corry Richard Ad Diny JoopB, Ad en Ifna Frans

Ledenlijst Stedelijk SHP ’s-Hertogenbosch

* dagelijks bestuur/agendacommissie. Actueel 1 januari 2023

Algemeen Bestuur:Functie:Corporatie:
Diny Peters van Gorp*VoorzitterOnafhankelijk
Richard de Ron*Vice-voorzitterBrabant Wonen
Joop Bierings*SecretarisZayaz
Frans Bolder*PenningmeesterMooiland (Overige corp.)
Vacant Overige verh.
Joop HoogendamBestuurslidBrabant Wonen
Lamber WalschotsBestuurslidZayaz
Jeanette ThelenBestuurslidZayaz
Ad LapienBestuurslidZayaz
Ifna FranciscaBestuurslidJOOST
Jula AbdulAdviseurOnafhankelijk
Platformleden::Functie:Corporatie:
Henk HeesselsPlatformlidZayaz
Bert Rutten (aspirant lid)PlatformlidZayaz
Marcel RomboutsPlatformlidZayaz
Elly SchoutenPlatformlidZayaz
Adri HabichPlatformlidZayaz
VacantPlatformlidZayaz
Anneriet van AartPlatformlidBrabant Wonen
VacantPlatformlidBrabant Wonen
VacantPlatformlidBrabant Wonen
Ria DupontPlatformlidBrabant Wonen
Daan CraanePlatformlidJOOST
VacantPlatformlidParticuliere verhuurders

Het SHP heeft een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden.

@SHP_DenBosch

We hebben ook een facebook account. Je kunt je aanmelden via https://www.facebook.com/groups/580129242922578

Jaarverslag 2021:

SHP Jaarverslag 2021 

VOORWOORD: 

2021 was opnieuw voor ons een jaar, dat door de coronamaatregelen behoorlijk is beïnvloed. Fysiek bij elkaar komen was in het 1e kwartaal niet mogelijk. Al onze bestuursvergaderingen, het Driepartijenoverleg Wonen (DPO), de Platform vergadering van het SHP en overleggen met zowel diverse instanties als met diverse professionals hebben veelvuldig digitaal plaatsgevonden. Het digitaal vergaderen was voor ons nieuw en erg wennen om mee te werken. In 2020 is dit reeds begonnen en sindsdien hebben we ons deze werkwijze steeds beter eigen gemaakt. Ook heeft het “hybride” vergaderen voor ons in de loop van het jaar uitkomst geboden. De enkele keren dat we weer fysiek bij elkaar konden zijn, waren er ook leden die online mee vergaderden, of door een positieve test of omdat ze hier de voorkeur aan gaven. In het kantoor van de HBV-Zayaz waren we voor deze vergaderingen te gast, omdat daar de voorzieningen hiervoor bestaan. 

Platformvergaderingen: 

Het Platform is 3 keer bijeengekomen. In deze vergaderingen wordt teruggekoppeld wat er in de voorgaande periode is besproken/beslist in het algemeen bestuur en DPO. Ook wordt er input opgehaald voor de vervolgstappen op de diverse terreinen. 

Tot onze vreugde kon de platformvergadering van 18 oktober weer fysiek plaatsvinden. In deze vergadering werden 3 nieuwe leden van het platform verwelkomd en 1 nieuw lid van het AB benoemd. 

De platformvergadering van 20 december was vanwege de coronamaatregelen nog digitaal. 

Dagelijks Bestuur (DB): 

Regelmatig komt het SHP-DB bij elkaar om bijv. de overleg-agenda’s voor platform en algemeen bestuur voor te bereiden. Lopende zaken worden verder voorbereid, besproken en afgehandeld. Ook wordt hier het in 2020 geïntroduceerde activiteitenplan samengesteld en uitgevoerd. 

Algemeen bestuur (AB): 

In 2021 is het Algemeen bestuur 11x bij elkaar geweest. De laatste twee vergaderingen hebben gelukkig weer fysiek plaatsgevonden. 

Driepartijen overleg (DPO): 20 januari was er een extra ingelast DPO voor de meerjarige prestatieafspraken via Teams. Er waren openstaande punten die nog doorgesproken moesten worden tussen gemeente en corporaties. O.a. het huisvesten van de speciale doelgroepen, van lage middeninkomens en het huisvesten van de statushouders.   

In 2021 waren totaal 5 DPO-overleggen gepland, waarvan een aantal via Teams. De bijeenkomst van 25 februari is ge-cancelled door gebrek aan onderwerpen. Op 14 oktober en 16 december zijn er fysieke DPO-bijeenkomsten geweest waarbij een aantal vertegenwoordigers van het SHP aanwezig was.  

In de DPO-bijeenkomst van 16 december heeft het SHP, vanwege haar 15-jarig bestaan, een cadeau ontvangen van de corporaties en de gemeente. Het SHP kan met een filmmaker een promotie video maken om haar inzet onder de aandacht te brengen bij een grotere groep. We gaan ons best doen om hier iets moois van te maken. 

Meerjarige Prestatieafspraken: 

Woensdag 10 maart ondertekenden wij samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Bossche corporaties Zayaz, BrabantWonen, Mooiland en JOOST de Meerjarige Prestatieafspraken voor de periode 2021-2025. Met ondertekening van deze prestatieafspraken geven we mede invulling aan een aantal belangrijke opgaves uit de gemeentelijke Woonvisie. 

Meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u vinden op onze website. Daar zijn verslagen en toelichtingen te vinden over de betreffende stukken. Er zijn voor een 6-tal thema’s werkgroepjes ingesteld om de programmalijnen vorm te geven, die voor deze prestatieafspraken zijn gemaakt. Het SHP heeft in al deze werkgroepjes een vertegenwoordiger. 

Expertmeeting: 

Nadat de geplande expertmeeting van 7 oktober 2020, met als onderwerp “Kwetsbaarheid in de wijk, en hoe houden we het leefbaar” is komen te vervallen is deze opnieuw ingepland en vond plaats op 4 oktober 2021. Dit onderwerp stond hoog op onze agenda en sterker nog, deze meeting is tot stand gekomen door het meermaals onder de aandacht brengen van dit onderwerp door het SHP. Op onze website vindt u het verslag “Thuis in de Wijk” van deze bijeenkomst. Naar aanleiding van de uitkomst van deze bijeenkomst heeft het SHP besloten om een werkgroep te starten met als thema “Welkom in de buurt”, Deze werkgroep heeft de taak meegekregen om, samen met de corporaties en de gemeente te zoeken naar oplossingen voor het probleem wat kan ontstaan als mensen met “een rugzakje” in een bepaalde buurt of complex komen wonen. De bedoeling is afstand tussen zittende huurder en nieuwkomer zo klein mogelijk te maken. Deze werkgroep zal intern, maar ook via het DPO-verslag doen van de vorderingen. 

Nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement: 

Het bestuur heeft gewerkt aan aanpassingen van de statuten welke in de platformvergadering van 18 oktober zijn goedgekeurd. De nieuwe statuten zijn officieel bij de notaris gepasseerd en zijn ook op onze website www.stedelijkhuurdersplatform.nl te vinden. 

Oprichting werkgroep Huishoudelijk Reglement: Na het passeren van de akte moet het HR aangepast moet worden. Hiervoor is een werkgroep ingesteld, die een conceptreglement heeft opgesteld. Het nieuwe Huishoudelijk reglement is in de platformvergadering van 20 december vastgesteld. 

Het SHP financieel: 

In de platformvergadering 17 mei werd het accountsrapport over 2020 voorgelegd en door de vergadering decharge verleend aan het bestuur. Profit Accounts heeft op ons verzoek de kascontrole en het exploitatieoverzicht nagelopen. Zij komen tot de conclusie dat aan de penningmeester (= bestuur SHP) decharge kan worden verleend over het boekjaar 2020. Overeenkomstig het getoonde stemt de vergadering hier ook mee in. Dit onder dankzegging aan de penningmeester voor het werk en inspanningen. 

Rooster van aftreden: 

Gedurende het jaar 2021 hebben we nieuwe platformleden mogen begroeten en andere zijn afgetreden. In het algemeen bestuur zal Anneriet van Aart als nieuw lid toetreden en in het platform zijn Sid Toksal en Joop Hoogendam gekozen. Ifna Francisca is herbenoemd en er is niemand afgetreden. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 

Van enkele politieke partijen hebben we het verzoek gekregen om, i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen, in gesprek met hen te gaan aangaande de visie, wensen en verwachtingen van het SHP. Ons bestuur heeft hier graag aan meegewerkt. 

15-jarig bestaan SHP: 

Het SHP bestond 18 september jl. 15 jaar en het was de bedoeling om in de achterban-vergadering van 29 november hierbij stil te staan met o.a. het aanbieden van een cheque aan Stichting Buddyhulp. 

Echter door de coronamaatregelen kon deze bijeenkomst niet doorgaan en is de cheque 15 december aan de Stichting overhandigd. Het verslag en de foto van deze gebeurtenis staan op onze website. 

De rest van het programma van deze avond zullen we in een volgende achterban-vergadering (bewonersavond) alsnog aanbieden.  

Werkgroepen: 

Achterbanbijeenkomsten (bewonersavonden):  

Omdat vanwege coronamaatregelen fysiek bij elkaar komen nog steeds niet mogelijk was, heeft de “achterbanvergadering” van mei niet plaatsgevonden. Ook de tweede bewonersavond van 2021 moest op het laatste moment door corona beperkingen worden afgelast. Vol goede moed gaan we voor nieuw planning in het nieuwe jaar. Te zijner tijd zullen wij “de achterban” informeren over plaats, datum en inhoud van de bijeenkomst. 

Armoedebestrijding en Woonlasten: 

In dit verslagjaar is er een Brede Woonlastenaanpak sessie geweest, waarbij veel betrokken organisaties aanwezig waren. De projectgroep Woonlastenbenadering (onderdeel van prestatieafspraken) organiseerde deze bijeenkomst over de lokale aanpak van de energiearmoede. Dit onderwerp is steeds belangrijker geworden nu de energieprijzen zo sterk stijgen. In ‘s-Hertogenbosch hebben op dit moment ongeveer 4850 huishoudens ermee te maken, waarvan in 5 buurten boven de 20% van de huishoudens en in 15 buurten boven de 10% van de huishoudens. De hoogste scores zijn: Muziekinstrumentenbuurt 27,7%, Moerputten 26,9%, Gestelsebuurt 22,8%, Haren 22,8 % en Sprookjesbuurt 21,5%. 

Algemene armoede en energiearmoede vallen niet altijd samen, maar zijn wel sterk met elkaar verweven. Er wordt geprobeerd samen te voorkomen dat mensen hierdoor financiële, lichamelijke of geestelijke problemen krijgen. De inzet is gericht op betaalbaarheid van energie, en energetische kwaliteit van de woning en de keuze en mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen met de energietransitie. Het inzetten van z.g. Energie-fixers voor uitvoering verduurzamings-maatregelen is aangenomen door de gemeenteraad. 

Voor huiseigenaren in energiearmoede is er het energieloket “Brabantwoontslim” (dit gaat uit van de regio). Ook komt voor hen een gebouw gebonden en aangepast financieringsvoorstel door het Rijk in juni/juli 2022 i.v.m. de verduurzaming van de woning. 

Communicatie: 

Vastgesteld is dat wij als SHP meer moesten doen aan herkenbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid, vandaar ook de oprichting van een nieuwe werkgroep communicatie. Deze werkgroep heeft vooraf aan de AB vergaderingen steeds op maandag een Teams overleg gehad. De afspraak binnen de werkgroep is dit elke maand te doen om de lopende zaken af te handelen de voortgang te bespreken. Wel is de website aangepast en zijn diverse “links” geplaatst onder de gelijknamige kop. Vanuit de vergadering wordt waardering uitgesproken voor de doorgevoerde verbeteringen. 

Sinds kort heeft het SHP een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden. @SHP_DenBosch 

Energie en Duurzaamheid: 

De werkgroep energie en duurzaamheid is diverse malen fysiek en digitaal bijeengeweest. Samen met professionals van gemeente en corporaties wordt gewerkt aan beleid en uitvoering van het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord ‘s-Hertogenbosch. Wij nemen met 3 leden deel aan deze bijeenkomsten en rapporteren terug aan ons Algemeen Bestuur. 

Jongerenparticipatie: 

De laatste leden van het bestuur van Jong en Huren hebben hun activiteiten beëindigd. Hierdoor moest een nieuwe manier worden opgepakt om jongeren te betrekken bij de werkzaamheden van het SHP. Hun belangen bij een goede vertegenwoordiging richting corporaties en gemeente op de thema’s wonen en huren zijn immers groot in deze tijd van woningnood. De werkgroep heeft besloten aan te sluiten bij het initiatief van de corporaties om jonge huurders en woningzoekendenop hen eigen voorwaarden, bij beleid en uitvoering. Door corona hebben in het verslagjaar geen georganiseerde bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. 

Woningbouwproductie: 

We krijgen regelmatig updates over de stand van zaken. Er is te zien dat er in de oplevering van verschillende projecten wat vertraging ontstaat door leveringsproblemen bij afbouwmaterialen. Daardoor schuift de oplevering van verschillende complexen iets door (denk aan Orthenseweg 2-4 en Zuiderschans). Aan de andere kant zien we dat sommige projecten ook juist een heel korte bouwtijd hebben (Mozartsingel en Markt 1 in Rosmalen).  

Al met al staan de seinen voor de sociale woningproductie op groen. Er zijn veel plannen in voorbereiding en in aanbouw. Dus ondanks de opleveringsvertragingen en de (stevige) kostenstijging van bouwmaterialen, ligt men ruim op koers voor het realiseren van de prestatieafspraken. De voortgang is over het geheel genomen goed en de beleidsdoelstelling is de komende jaren ruimschoots haalbaar. Ook is er een behoorlijke toename van de capaciteit in vastgestelde plannen, wat nauwelijks ten koste is gegaan van het aantal “in voorbereiding zijnde” plannen 

Wonen en Zorg: 

In dit coronajaar zijn er geen activiteiten gepland. 

Woonruimteverdeling (WRV) en WoonService regionaal: 

De werkgroep Woonruimteverdeling houdt de vinger aan de pols op dit gebied en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten op dit terrein. Het SHP maakt deel uit van het bestuur van WoonService regionaal. Dit bestuur kwam in het verslagjaar eenmaal bij elkaar. 

shp logo definitief 18-04-07 2e.jpg  Werkgroepen SHP 
Achterbanbijeenkomsten  Diny, JoopB, Ad en Henk 
Armoedebestrijding en Woonlasten  Ad en Richard 
Communicatie  Richard, Jeanette, Frans en JoopB 
Energie en Duurzaamheid  JoopB, Ad en Ifna 
Jongeren participatie  Jula, Frans 
Woningbouwproductie  Frans 
Wonen en Zorg  Ad, Anneriet en JoopH 
Woonruimteverdeling (WRV)  Jula, Richard en Lamber 
WoonServiceRegionaal  Richard 
Welkom in de buurt  Corry, Lamber, Adri en Elly 
Prestatieafspraken: – Gebiedsgerichte aanpak – Evenwichtige slaagkansen – Woonlasten – Specifieke doelgroepen – Duurzaamheid – Woningproductie   Corry Richard Ad Diny JoopB, Ad en Ifna Frans 
Achterban vergaderingen  Diny, Joop, Ad en Henk 
Communicatie  Richard, Jeanette, Frans en Joop 
“Welkom in de buurt”  Corry, Lamber, Adri en Elly 
   

Ledenlijst Stedelijk SHP ’s-Hertogenbosch 

* dagelijks bestuur/agendacommissie. Actueel 1 juli 2022 

Algemeen Bestuur: Functie: Corporatie: 
Diny Peters van Gorp* Voorzitter Onafhankelijk 
Richard de Ron* Vice-voorzitter Brabant Wonen 
Joop Bierings* Secretaris Zayaz 
Frans Bolder* Penningmeester Mooiland (Overige corp.) 
Vacant   Overige verh. 
Anneriet van Aart Bestuurslid Brabant Wonen 
Lamber Walschots Bestuurslid Zayaz 
Jeanette Thelen Bestuurslid Zayaz 
Ad Lapien Bestuurslid Zayaz 
Ifna Francisca Bestuurslid JOOST 
Jula Abdul Adviseur Onafhankelijk 
Platformleden:: Functie: Corporatie: 
Henk Heessels Platformlid Zayaz 
Bert Rutten Platformlid Zayaz 
Marcel Rombouts Platformlid Zayaz 
Elly Schouten Platformlid Zayaz 
Adri Habich Platformlid Zayaz 
Vacant Platformlid Zayaz 
Joop Hoogendam Platformlid Brabant Wonen 
Vacant Platformlid Brabant Wonen 
Frans Dirks Platformlid Brabant Wonen 
Ria Dupont Platformlid Brabant Wonen 
Daan Craane Platformlid JOOST 
Vacant Platformlid Particuliere Verh.